Pan Poseł Czesław Hoc interweniuje w Warszawie

W związku z zanieczyszczenia powietrza w Szczecinku i protestami mieszkańców , które nasiliły się w ostatnim okresie Pan Poseł  Czesław Hoc składa kolejną interpelację poselską oraz w dniu dzisiejszym (8 czerwca 2011r) wystąpił o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska , Zasobów Naturalnych i Leśnictwa poświęconej palącym problemom  naszego miasta. Jest propozycja aby w posiedzeniu Komisji wzięli udział przedstawiciele firmy Kronospan Polska i Kronospan Szczecinek. Planowany jest również udział Posła do Parlamentu Europejskiego Pana Marka Gróbarczyka oraz  Pana Tadeusz Cymańskiego,  który  –  w Brukseli zasiada  w Komisji Środowiska.  W  posiedzeniu komisji weźmie udział Ministra Środowiska, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Minister Zdrowia, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Wojewoda Zachodniopomorski, władze samorządu Szczecinka i powiatu szczecineckiego oraz przedstawiciele TERRY. Już niedługo poznamy dokładny termin spotkania!!!

[box type=”download”]Ściągnij wniosek do Prezydium Komisji Ochrony Środowiska, oraz Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w formacie PDF[/box]

Warszawa, dnia 9 czerwca 2011r.

Grupa posłów
popierających wniosek o zwołanie
posiedzenia komisji

Prezydium Komisji
Ochrony Środowiska, Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa

Na   podstawie   art.   152   ust.   2   Regulaminu   Sejmu   RP,   zwracamy   się  z uprzejmą prośbą o zwołanie w najbliższym możliwym terminie posiedzenia  Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Uzasadnienie:

Ostatnio nasiliły się wieloletnie protesty i działania mieszkańców Szczecinka   o ochronę   naturalnego   środowiska   przyrodniczego.  Wieloletnia   walka   o   konkretne wyegzekwowanie   od   Kronospan   Chemical   Szczecinek  sp.   z   o.o.,   Kronospan   Polska   sp.   z   o.o.   oraz   Kronospan   Szczecinek  sp. z o.o. funkcjonowania w oparciu o Najnowsze Dostępne Technologie (BAT) oraz o  przestrzeganie   wszystkich   norm   w   zakresie   ochrony   środowiska  i przyrody, by nie była firmą uciążliwą dla środowiska i mieszkańców Szczecinka oraz okolic.

Praktycznie   wyczerpano   wszelkie   możliwości   w   kwestii   pozytywnej  i konkretnej reakcji ze strony organów administracji rządowej i samorządów wszystkich szczebli, stosownych instytucji i organizacji ekologicznych, organów ścigania i polskiego wymiaru   sprawiedliwości   oraz   szeroko   zakrojonych   akcji  medialnych,   a   także   bez stosownych  i  efektywnych   działań wobec  licznych  interpelacji   i  zapytań poselskich. Obecnie problem  stanął  na  forum KE.  Ministerstwo Środowiska do 15  lipca b.r.  ma odpowiedzieć   KE   o   przyczynach   zanieczyszczenia   środowiska   naturalnego   gm. Szczecinek.

To   powoduje,   że  w  społeczności   lokalnej   narasta   z   jednej   strony   irytacja   z powodu lekceważącej postawy instytucji samorządowych i państwowych powołanych do ochrony  środowiska naturalnego z pożytkiem dla współczesnych  i  przyszłych pokoleń oraz dla ochrony życia i zdrowa obywateli, z drugiej zaś strony niepewność i nieufność stopniowo przeradzająca się w podświadomy zbiorowy lęk, a nawet niejednokrotnie już strach o zdrowie swoje i bliskich. Tym bardziej,   że  mieszkańców Szczecinka   interesuje     tylko  i   jedynie ochrona naturalnego środowiska, a w konsekwencji także  ochrona  zdrowia swojego i przyszłych pokoleń,   a   nie   walka   o   likwidację   firmy   Kronospan.  A  przecież   faktem  jest,   że   na   terenie  miasta   Szczecinka   stwierdzono   dramatyczne przekroczenie   norm   substancji   toksycznych   i   szkodliwych   dla   zdrowia   ludzi   i degradujących naturalne środowisko:

1) benzo(a)piren – norma do 1 ng/m3 – (I kwartał 2009 r.- średnie stężenie 17,3 ng/m3!;
2)pył   zawieszony   PM   10,   rok   2008   –   przekroczenie   średniodobowych dopuszczalnych norm aż o 22 razy, ciągle wzrasta;
3) amoniak (NH3) – tylko z emitera tzw. 270 firmy Kronospan, WIOŚ w maju 2010 r. stwierdził ilości 2,207 kg/h (2,2 kg na godzinę!).

Dochodzą   do   tego   różne   inne  wielopierścieniowe  węglowodory   aromatyczne, ponadto formaldehyd, furany, dioksyny, azot  amonowy, tlenek węgla, dwutlenek siarki, pochodne   i   metale   ciężkie   (kadm,   nikiel,   ołów,   rtęć  i   inne)  oraz  hałas   i  odór  nasilający  się przy  zmiennym wietrze.  Ostatnio wykazano przekroczenie   norm  formaldehydu   związanego   prawdopodobnie     z     dodatkową   jego emisją i wydzielaniem z niezabezpieczonych hałd odpadów poprodukcyjnych, a obecnie spalanych pomimo braku odpowiedniego zezwolenia na tego rodzaju utylizację. W  tym miejscu   należy   podkreślić,   że   dotychczas   badano   w   Polsce   wpływ pojedynczych   składników  emitowanych   substancji   szkodliwych,   brak   jest   badań   ich skumulowanego oddziaływania na dzieci, młodzież, dorosłych.
Także produkcja rolna w rejonie oddziaływania zakładu może być skażona, a w dłuższej   perspektywie   może   być   wygaszona   ze   względu   na   degradację   gleb i   skażenie   środowiska.  Należy   też   pamiętać,   że   czynniki   rakotwórcze   są  powodem  rozwoju  raka u  ludzi  po okresie utajenia,  który może obejmować 10 do 30  lat,  zaś opóźnione efekty zatrucia charakteryzują się długim czasem utajenia, często mierzonym latami.
Zatem,   wobec   powyższego   jest   wysoce   zasadnym  zwołanie   Nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnych z udziałem

– Ministra Środowiska,
– Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,
– Ministra Zdrowia,
– Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego,
– Wojewody Zachodniopomorskiego,
– władz samorządu Szczecinka i powiatu szczecineckiego oraz
–  organizacji  ekologicznych,  w  tym,  w  szczególności  Stowarzyszenia  Inicjatyw Społecznych „Terra” ze Szczecinka.

Zapowiedzieli   swoje   uczestnictwo   także   parlamentarzyści   do   Parlamentu Europejskiego.