O nas

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych TERRA powstało w związku z pogarszającym się stanem środowiska przyrodniczego w Szczecinku i jego okolicach.

Celem stowarzyszenia jest ochrona i poprawa jakości wszystkich elementów środowiska przyrodniczego oraz edukacja ekologiczna społeczeństwa.

  • Monitorujemy zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby w oparciu o biowskaźniki i wyniki pomiarów laboratoryjnych. W oparciu o w/w metody dokonujemy oceny stanu środowiska , w tym głównie powietrza. Szczególne zastosowanie w monitoringu powietrza ma skala biologiczna Hawkswortha i Rosa, która znalazła szerokie zastosowanie w ocenie jakości powietrza.
  • Nawiązaliśmy współpracę z organizacjami ekologicznymi i ośrodkami akademickim.
  • Zamierzamy prowadzić edukację ekologiczna wśród dzieci , młodzieży i dorosłych odnośnie segregacji odpadów i ich utylizacji, wykorzystania alternatywnych źródeł energii, oddziaływania substancji toksycznych na zdrowie człowieka, sposobów przeciwdziałania i szybkiego reagowania na zanieczyszczenia powietrza itd.
  • Chcemy zmobilizować instytucje odpowiedzialne za ochronę środowiska do działania i podjęcia wszelkich możliwych kroków aby stan środowiska w którym żyjemy uległ poprawie.
  • Nawiązaliśmy współpracę z mieszkańcami Szczecinka i okolic, którzy są zaniepokojenie postępującą degradacją środowiska w którym żyją. Nasze działania spotykają się z coraz większą aprobatą społeczną.
  • Chcemy zmobilizować zakłady pracy, aby inwestowały w nowoczesne technologie przyjazne środowisku. Naszym zdaniem rozwój ekonomiczny firm powinien iść w parze z działaniami na rzecz ochrony środowiska.
  • Szczególnie na uwadze mamy tereny , które ze względu na cenne walory przyrodnicze zostały objęte ochroną prawną oraz występujące na nich gatunki fauny i flory. Zasięg oddziaływania zanieczyszczeń nie dotyczy tylko Szczecinka i przyległych miejscowości , gdyż może dochodzić w zależności od różnych czynników nawet do 30 kilometrów. W niedalekim sąsiedztwie występuje obszar Natura 2000 , Dorzecze Parsęty itp.
  • Chcemy kontrolować i mieć wpływ na inwestycje kontrowersyjne , które mogą mieć negatywny wpływ na środowisko w którym żyjemy. Zadbamy o to aby były one konsultowane z mieszkańcami tego terenu, jak również o bieżące informowanie społeczeństwa o aktualnym stanie środowiska przyrodniczego.

Chcemy żyć w czystym środowisku!