Interpelacja poselska dotyczącą zdrowia mieszkańców Szczecinka

Pan Poseł Czesław Hoc, złożył Interpelację Poselską w Sejmie RP dotyczącą zdrowia mieszkańców Szczecinka, która adresowana jest do Ministra Zdrowia i Ministra Środowiska – 23 maj 2012rok.

 

Pismo do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicz i Ministra Środowiska Marcina Korolec

Czesław Hoc                                                                                           Szczecinek/Warszawa, dn.23.05.2012r.

Stefan Strzałkowski

KP Prawo i Sprawiedliwość

Szanowny Pan

Bartosz Arłukowicz

Minister Zdrowia

ul. Miodowa 15

00-952 Warszawa

oraz

Szanowny Pan

Marcin Korolec

Minister Środowiska

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

Wnosimy o powołanie w trybie pilnym specjalnego „Zespołu d/s oceny umieralności z powodu chorób nowotworowych mieszkańców pow. szczecineckiego” z przyczyn i dla powodów przedstawionych w odrębnych pismach  (w załączeniu) oraz interpelacji poselskiej.

Powołanie takiego Zespołu jest podyktowane zaistnieniem poważnego problemu nadumieralności z powodu chorób nowotworowych mieszkańców pow. szczecineckiego z podejrzeniem związku przyczynowego z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego tej okolicy.

Sugerowany skład tego Zespołu to: odpowiedni specjaliści z Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Środowiska oraz przedstawiciel Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, a także Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Pismo do Marszałek Sejmu RP Ewy Kopacz

Czesław Hoc                                                               Szczecinek/Warszawa, dn. 23.05.2012r.

Poseł na Sejm RP

KP Prawo i Sprawiedliwość

 

Szanowna Pani

Ewa Kopacz

Marszałek Sejmu RP

 

Na podstawie art.192 Regulaminu Sejmu RP składam na ręce Pani Marszałek Sejmu RP interpelację poselską w sprawie:

– powołania Zespołu ds. oceny umieralności z powodu chorób nowotworowych mieszkańców pow. szczecineckiego

do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza i Ministra Środowiska Marcina Korolca

Pismo do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicz

Czesław Hoc                                                            Szczecinek/Warszawa, dn. 23.05.2012r.

Poseł na Sejm RP

KP Prawo i Sprawiedliwość

Szanowny Pan

Bartosz Arłukowicz

Minister Zdrowia

interpelacja poselska

w sprawie:

– powołania Zespołu ds. oceny umieralności z powodu chorób nowotworowych mieszkańców pow. szczecineckiego

Uzasadnienie:

Z powodów podanych poniżej, istnieje pilna konieczność powołania specjalnego i odrębnego „Zespołu d/s oceny umieralności z powodu chorób nowotworowych mieszkańców pow. szczecineckiego”w celu wiarygodnej oceny epidemiologii umieralności na choroby nowotworowe, ustalenia ich ew. powiązań z zanieczyszczonym środowiskiem przyrodniczym i przedstawienia programu naprawczego.

Powołanie takiego Zespołu jest nakazem chwili, z kilku powodów. Oto one.

I/ Dramatyczne informacje Ministerstwa Zdrowia i ich okoliczności,na oficjalne zapytania poselskie: 

W dniu 18 listopada 2009 r. zwróciłem wraz z posłem Stefanem Strzałkowskim z zapytaniem poselskim nr 5249 w sprawie  „danych z zakresu epidemiologii występowania określonych chorób i schorzeń w odniesieniu do średniej w województwie i średniej krajowej w powiecie szczecineckim”.

Dnia 21 grudnia  2009 r. otrzymaliśmy odpowiedź tyleż zaskakującąco wielce zatrważającą! Oto jej fragment:  (…) W wyniku analizy stwierdzono, że tylko w przypadku nowotworów złośliwych tkanki limfatycznej umieralność mieszkańców powiatu szczecineckiego była statystycznie istotnie wyższa niż Polski ogółem i mieszkańców województwa zachodniopomorskiego ogółem. Standaryzowany wskaźnik umieralności w pierwszym przypadku wynosił 2,46, a w drugim przypadku 2,44, co oznacza, że ryzyko zgonu mieszkańców powiatu było prawie dwuipółkrotnie wyższe od przeciętnego dla Polski i województwa”.

Następnie, w dniu  25 marca 2010 r. otrzymaliśmy uzupełnienie tej odpowiedzi. Zaskakującympodkreśleniem jest fakt, że owe uzupełnienie powstało na wyraźny sprzeciw firmy „Kronospan” Szczecinek i burmistrza Miasta Szczecinka„(…)W związku z powyższym Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny przeprowadził ponowną analizę poziomu umieralności mieszkańców pow. szczecineckiego, której wyniki wykazały błąd oceny pierwotnej”.

W tym piśmie zaistniały pewne nieprawidłowości, które mogły wskazywać na różnego rodzaju zabiegi mające na celu wprowadzenie pewnego rodzaju dezinformacji (np. istota i powód sprostowania, analiza innego okresu w stosunku do pierwotnej informacji, itp.).

Tymczasem, w dniu 11 maja 2010 roku, otrzymaliśmynastępne uzupełnienie, w którym z kolei uzyskaliśmy taką oto informacje, równie zaskakującą i dramatyczną: „(…)Stwierdzono natomiast, że w przypadku białaczki limfatycznej umieralność mieszkańców powiatu jest istotnie statystycznie wyższa niż umieralność ogółu mieszkańców województwa zachodniopomorskiego”

W dniu 26 marca 2012r. skierowałem ponownie zapytanie poselskie  (nr 763) w sprawie„oszacowania danych epidemiologicznych z zakresu zachorowalności i umieralności na niektóre choroby nowotworowe mieszkańców pow. szczecineckiego w odniesieniu so woj. zachodniopomorskiego i całego kraju oraz oszacowania ich przeciętnej długości życia”.

I oto ponownie dramatyczny fragment odpowiedzi:

(…)W analizowanym trzyletnim okresie 2008–2010 zmarło 2431 stałych mieszkańców powiatu szczecineckiego, z tego 620, tzn. 25,5%, z powodu chorób nowotworowych. Można ogólnie stwierdzić,  że umieralność z powodu tych chorób w powiecie jest o 14,2% wyższa od przeciętnej dla Polski, a o 7,7% wyższa niż w całym województwie. O ile w przypadku kobiet różnice w stosunku do średnich poziomów w kraju i województwie były niewielkie (odpowiednio +5,7% i –1,2%), o tyle umieralność  mężczyzn w powiecie była podwyższona w stosunku do poziomu ogólnokrajowego o 21,7%, a w przypadku poziomu wojewódzkiego – o 15,0%. Decydujący udział w podwyższonej umieralności mężczyzn miało większe zagrożenie  życia z powodu nowotworów złośliwych oskrzela i płuca – było ono o 37,1% wyższe niż przeciętne dla Polski, a o 32,1% wyższe niż w całym województwie. Trzeba podkreślić,  że również umieralność kobiet z powodu tych nowotworów była wyraźnie wyższa od średnich poziomów w kraju – o 46,2% i województwie – o 20,2% (ta ostatnia nadwyżka nie była statystycznie istotna).

II/ Zanieczyszczenie środowiska naturalnego w gminie Szczecinek:

Faktem jest, że na terenie miasta Szczecinka stwierdzono dramatyczne przekroczenie norm substancji toksycznych i szkodliwych dla zdrowia ludzi i degradujących naturalne środowisko:

1)benzo(a)piren – norma do 1 ng/m3, już w 2007 roku zanotowano przekroczenia  B(a)P -3,7 ng/m3, w 2008 roku 4,8ng/m3,  w 2009 roku to już 8,2 ng/mi rok 2010 – 7,6 ng/m3,

2)pył zawieszony PM 10, rok 2008 – przekroczenie średniodobowych dopuszczalnych norm aż o 22 razy,

3)formaldehyd w 2010 roku do 6,1 µg/m3 (przy dopuszczalnym poziomie do 4 µg/m3),

4)amoniak (NH3) – tylko z emitera tzw. 270 firmy Kronospan, WIOŚ w maju 2010 r. stwierdził ilości 2,207 kg/h (2,2 kg na godzinę).

Dochodzą do tego występowanie różnych innych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, ponadto  furany, dioksyny, azot amonowy, tlenek węgla, dwutlenek siarki, pochodne i metale ciężkie (kadm, nikiel, ołów, rtęć i inne) oraz hałas i odór nasilający się przy zmiennym wietrze. W tym miejscu należy podkreślić, że dotychczas badano w Polsce wpływ pojedynczych składników emitowanych substancji szkodliwych, brak jest badań ich skumulowanego oddziaływania na dzieci, młodzież, dorosłych.

Także produkcja rolna w rejonie oddziaływania zakładu może być skażona, a w dłuższej perspektywie może być wygaszona ze względu na degradację gleb i skażenie środowiska. Należy też pamiętać, że czynniki rakotwórcze są powodem rozwoju raka u ludzi po okresie utajenia, który może obejmować 10 do 30 lat, zaś opóźnione efekty zatrucia charakteryzują się długim czasem utajenia, często mierzonym latami.

III/Zdumiewająca bierność i lekceważenie tego poważnego i dramatycznego problemu wobec powyższych faktów – instytucji, organówi odpowiednich służbtak administracji państwowych jak i samorządowych szczebla lokalnego, regionalnego i krajowego (w tym – niemożność oficjalnego spotkania posłów i przedstawicieli społeczności lokalnej z Ministrem Środowiska poprzedniej i obecnej kadencji) – co każe sądzić, że problem istnieje i jest „zamiatany pod dywan”. Tym bardziej należy ściśle zdiagnozować problem umieralności z powodu chorób nowotworowych i chociaż w tym zakresie podjąć zdecydowane i ostateczne działania.

IV/Sprawa zanieczyszczenia środowiska naturalnego jest zgłoszona do KE w Brukseli (m.in. manifestacja w Brukseli) przez działaczy SIS „Terra” w Szczecinku, a sprawę na forum PE nadzoruje i kontroluje przebieg i jej postęp  poseł do PE MarekGróbarczyk.

V/Obowiązek konstytucyjny i etyczny ochrony zdrowia i życia obywateli.

Szanowny Panie Ministrze!

Powyższa argumentacja jest na tyle poważna i dramatyczna oraz bardzo niepokojąca w aspekcie realnego zagrożenia wzrostem umieralności na choroby nowotworowe mieszkańców powiatu szczecineckiego, że wymaga natychmiastowych i zdecydowanych działań stosownych instytucji państwowych.

Zatem, w imieniu społeczności pow. szczecineckiego, SIS „Terra” w Szczecinku oraz własnym jak i też posła do PE Marka Gróbarczyka oczekujemy pilnych i zdecydowanych działań identyfikujących potencjalne substancje szkodliwe i rakotwórcze, a następnie przedstawienie konkretnego i skutecznego programu zdrowotnego naprawczego w przeciwdziałaniu wzrostowi umieralności z powodu chorób nowotworowych mieszkańców pow. szczecineckiego. Uważamy, że powołanie przez Pana Ministra specjalnego Zespołu d./s oceny umieralności z powodu chorób nowotworowych mieszkańców pow. szczecineckiego będzie pierwszym i konkretnym działaniem.

Pytania:

1/Sugerowany skład tego Zespołu to: odpowiedni specjaliści z Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Środowiska oraz przedstawicieli Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, a także Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej- Curie. Czy wobec powyższej poważnej argumentacji spowoduje  Pan Minister powołanie takiego Zespołu z udziałem w/w przedstawicieli?

2/Jak Pan Minister Zdrowia i Pan Minister Środowiska wytłumaczy wyjątkową bierność w kwestii pomocy i konkretnych działań na rzecz ochrony środowiska i zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców pow. szczecineckiego, a w przypadku Ministerstwa Środowiska, wręcz niechęć do spotkania z przedstawicielami społeczności lokalnej ze Szczecinka?

Pisma do pobrania:

[box type=”download”]PDF – Pismo przewodnie, Posła Czesława Hoc.[/box]

[box type=”download”]PDF – Interpelacja Poselska, Posła Czesława Hoc.[/box]

4 odpowiedzi do “Interpelacja poselska dotyczącą zdrowia mieszkańców Szczecinka”

  1. Może mister zdrowia da sobie chociaż radę w tym przypadku, bo jeżeli chodzi o leki refundowane i leki „nomen omen” na nowotwory to porażka na skalę innej „ministry sporta” niejakiej Muchy. Mam nadzieję że będzie w walce zaciekły jak inny „wścieklak”, zwany Niesiołowskim.

  2. Brawo. Nasza kropla, która drąży tę skorumpowaną skałę, jest coraz większa a zatem uderza z większą siłą. I strzeżcie się, bo przeciętni mieszkańcy naszego grodu zaczynają już szeroko otwierać oczy i niedługo zacznie się wywożenie na taczkach prosto do prokuratury.

  3. Dane z Ministerstwa Zdrowia są bardziej wiarygodne niż opinia burmistrza opierająca się na danych z internetu, z innych zupełnie lat.Powietrze w Szczecinku ma ogromny wpływ na nasze zdrowie.Nie możemy tego bagatelizować. Mam nadzieję, że wszyscy winni tej sytuacji zostaną ukarani, a mieszkańcy będą mogli oddychać bez strachu,

  4. Statystyka bywa niejednokrotnie zaniżona,mojej siostry teściowa w akcie zgonu miała wpisany udar mózgu do którego doszło 5 lat przed śmiercią, a tymczasem zachorowała w między czasie na raka szyjki macicy ,o którym nie wspomniano w akcie zgonu.Podana została jedynie pierwotna choroba -w ten sposób zaniża się również statystykę

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.