Działania

Szczecinek – 29 maj 2010

Wiec „STOP DLA AMONIAKU”, SOLIDARNI W WALCE O CZYSTE POWIETRZE.

Stowarzyszenie Terra wraz z mieszkańcami miasta Szczecinka, zagrożonych emisją toksycznych związków do powietrza, protestowało przy ulicy Sikorskiego, u stóp firmy Kronospan.

Galeria z Wiecu

Filmik z wiecu

Szczecinek – 2 luty 2010

Spotkanie na temat: Zagrożenia dla człowieka i środowiska wynikające z termicznej utylizacji odpadów.

Na zaproszenie Stowarzyszenia TERRA do Szczecinka przyjechał Pan inż. Władysław Reichelt, który współpracuje z członkami stowarzyszenia odnośnie planowanej na terenie Szczecinka spalarni odpadów. Nasz gość jest specjalistą od termicznej utylizacji odpadów , byłym pracownikiem kilku polskich uczelni wyższych. Pan inżynier również działa w stowarzyszeniu , które protestuje przed powstaniem spalarni w okolicach Poznania. W dniu 2 lutego 2010 roku w siedzibie firmy POM-EKO doszło do spotkania z przedstawicielami władz , mieszkańcami Szczecinka i zaproszonym gościem. Uwagi Pana inż. Władysława Reichelt dotyczące planowanej inwestycji są dostępne na naszej stronie.

Galeria ze spotkania

UWAGI do RAPORTU

Szczecinek – 25 stycznia 2010 roku

Spotkanie członków Stowarzyszenia Terra z Ministrem Ochrony Środowiska Stanisławem Gawłowskim.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele WIOŚ w Szczecinie, Burmistrz Szczecinka, Dyrektor WFOŚ i GW w Szczecinie, przedstawiciele Terry i Pan Minister. W trakcie spotkania członkowie Terry przekazali List otwarty do Ministra Ochrony Środowiska, w którym zawarte zostały problemy związane z ochroną środowiska występujące na terenie Szczecinka. Pan Minister zobowiązał się pomóc mieszkańcom i przedstawił pewną strategię działania do opracowania której zobowiązał Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Szczecinie. List otwarty dostępny na naszej stronie

Galeria ze spotkania

Ściągnij – List otwarty do Ministra

Szczecinek – 18 grudzień 2009

Pan Prof. Adam Grochowalski został zaproszony przez Stowarzyszenie Terra do Szczecinka w związku z postępującym zanieczyszczeniem powietrza oraz planowaną elektrociepłownią. Pan Profesor jest pracownikiem naukowym Instytutu Chemii i Technologii Nieorganicznej Politechniki Krakowskiej i już od pewnego czasu współpracuje ze Stowarzyszeniem. W dniu 18.12.2009r. odbyło się spotkanie z naszym gościem na które zaprosiliśmy marszałka, burmistrza, starostę, przedstawicieli Kronospanu, przedstawicieli WIOŚ i szczecineckiego Sanepidu. W trakcie spotkania rozstrzygnięta została sporna kwestia interpretacji biomasy. Ostatecznie Pan Profesor zdecydowanie podtrzymał swoje stanowisko, że odpady zawierające kleje nie można traktować jako „czystą biomasę”, a są to odpady niebezpieczne i jeśli miałyby być spalane to instalacja musi spełniać wszystkie standardy. Musi to być instalacja do współspalania, gdzie spalana byłaby biomasa i odpady niebezpieczne a to znacznie podnosi koszty samej instalacji i późniejszej eksploatacji. Pan Profesor wyraził również zastrzeżenie co do możliwości uzyskania zakładanej mocy planowanej elektrociepłowni. Otóż jego zdaniem ze względu na dużą wilgotność materiału (z czystej biomasy) uzyskanie takiej mocy cieplnej będzie niemożliwe. Można to uzyskać jedynie spalając wysokokaloryczne odpady poprodukcyjne. Pan Profesor poruszył również kwestię uciążliwości odorowych jakie występują w Szczecinku. Jego zdaniem jest to poważny problem, gdyż bezpośrednio dotyczy mieszkańców tego terenu. Uciążliwości zapachowe mogą być nie tylko uciążliwe ale również niewskazane dla naszego zdrowia. Najważniejsze, że można je zlikwidować poprzez odpowiednie inwestycje w zakładzie. Dlatego też zdaniem Pana Profesora należy zbadać w powietrzu występowanie substancji organicznych w postaci tzw. całkowitego węgla organicznego, czyli różne rozpuszczalniki. Nasz ekspert podważył również wiarygodność wyników pomiarów benzo(a)piranu na emitorach punktowych , które przeprowadził WIOŚ ze Szczecina w sierpniu 2009 roku w Kronospanie. Jego zdaniem powinny zostać powtórzone, gdyż obecnie w jego ocenie również po wyjaśnieniach WIOŚ są niewiarygodne. W trakcie spotkania poruszony został również problem „znikającej” hałdy i nielegalnego składowiska odpadów przy ul. Leśnej. Spotkanie miało charakter merytorycznej dyskusji. Kwestie sporne rozstrzygane były przez Pana Profesora. My jako członkowie Stowarzyszenia otrzymaliśmy potężną dawkę informacji , którą w niedługim czasie wykorzystamy w walce o „czyste powietrze” w Szczecinku.

Pan Prof. Adam Grochwalski specjalizuję się w badaniach w zakresie oznaczania śladowej ilości szkodliwych, organicznych związków chemicznych w tym głównie: dioksyn, PCB, polibromowanych eterów difenylowych itd. W pracy wykorzystuję techniki chromatografii gazowej, cieczowej oraz spektrometrii mas. Tematem jego badań są również: metody przygotowania próbek do analiz śladowych, metody pasywne w oznaczaniu zanieczyszczeń organicznych powietrza i wody, techniki spalania odpadów, współspalania odpadów w urządzeniach energetycznych i cementowniach, pomiary emisji zanieczyszczeń – w tym dioksyn. Jest kierownikiem Zakładu Chemii Analitycznej i Laboratorium Analiz Śladowych Politechniki Krakowskiej, które w sierpniu 2006 uzyskało akredytację PCA w zakresie oznaczania dioksyn i PCB. Laboratorium współpracuje z wieloma ośrodkami krajowymi i zagranicznymi. Od 1996 roku jest głównym organizatorem międzynarodowej konferencji Dioksyny w Przemyśle i Środowisku.

Galeria ze spotkania

1/3

2/3

3/3

Film ze spotkania z Panem Profesorem Adamem Grochowalskim w Szczecinku. Wybitny autorytet naukowy doceniany nie tylko w Polsce ale i na świecie. Przyjechał do Szczecinka na zaproszenie Stowarzyszenia TERRA aby wypowiedzieć się odnośnie planowanej elektrociepłowni w Szczecinku. Za udostępnienie filmu dziękujemy TV

W dniu 21 listopada odbył się Wiec Poparcia „Wolnego Słowa” i „Czystego Powietrza” w Szczecinku na placu przed Ratuszem

W spotkaniu udział wzięło około 1000 osób, mieszkańców Szczecinka i okolic, którzy pojawili się z transparentami . Hasła o ciekawej treści przypominały zebranym w jakim celu doszło do spotkania tak licznej rzeszy mieszkańców. Po pierwsze to wyrażono zaniepokojenie zanieczyszczeniem powietrza i oburzenie pozwem jaki skierowany został do sądu przeciwko dwutygodnikowi Temat. W trakcie Wiecu zbierane były podpisy poparcia dla tematu ( zebrano 794 podpisy) zbierane również były środki na przeprowadzenie kompleksowych badań powietrza nad Szczecinkiem (zebrano 1300 zł ). Podczas Wiecu jego uczestnicy mogli dowiedzieć się o działalności Stowarzyszenia Terra, poznać fakty dotyczące jakości powietrza i jego negatywnego wpływu na organizm człowieka. Natomiast po zakończeniu Wiecu mieszkańcy jeszcze bardzo długo dyskutowali i rozmawiali z przedstawicielami stowarzyszenia.

Galeria ze spotkania

Petycja do Burmistrza Szczecinka

W dniu 23.09.2009 roku odbyło się spotkanie członków i sympatyków Terry

W programie znalazła się relacja z ostatnich dwóch spotkań , które odbyły się w Urzędzie Miasta i siedzibie Starostwa Powiatowego w Szczecinku. Przedstawiono również propozycję wystosowania Apelu do Ministra Ochrony środowiska , który zostanie złożony na ręce Prezydenta RP, Premiera , Ministra Zdrowia , Ministra Rolnictwa oraz wszystkich instytucji zajmujących się ochroną środowiska. Dyskutowano na temat możliwości przeprowadzenia niezależnych badań powietrza w Szczecinku i okolicy. Zapoznano przybyłych z wstępnymi wynikami badań materiału , który pozyskano na terenie jednej ze szczecineckich firm. Poruszono jeszcze wiele palących zdaniem mieszkańców problemów, jednak podjęcie rozwiązania ich wszystkich w najbliższym czasie jest niemożliwe. Po zakończeniu części oficjalnej w mniejszych grupach dyskutowano o spostrzeżenia mieszkańców oraz zapisywano nowych członków. Ostatecznie podjęto decyzję o kampanii informacyjnej dla mieszkańców odnośnie spalania w ich paleniskach śmieci i odpadów przemysłowych w postaci trocin , zrzynek płyt MDF itp. W nasze działania chcielibyśmy włączyć instytucje, które powinny prowadzić edukacje ekologiczną społeczeństwa , ponieważ są wyposażone w odpowiednie narzędzia.

Składamy podziękowania Panu Prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej w Szczecinku przy ul. 28-go lutego 14a , który już po raz kolejny użyczył nam bezpłatnie lokalu i Panu Proboszczowi z Parafii Św. Ducha o udostępnienie sprzętu nagłaśniającego. Dziękujemy!

Petycja do Ministra Ochrony Środowiska – 05.10.2009

Korzystając z wizyty na terenie naszego miasta Wiceministra Ochrony Środowiska Stanisława Gawłowskiego przedstawiciele stowarzyszenia TERRA złożyli na jego ręce protest dotyczący zanieczyszczenia powietrza w Szczecinku. Dokument wręczyli Józef Adamski i Barbara Kwak.

Galeria z wręczenia petycji

Udział w spotkaniu w Starostwie Powiatowym Dnia 02.10.2009

Wzięliśmy udział w spotkaniu , którego celem było wyznaczenie miejsca dla drugiej stacji monitorującej zanieczyszczenie powietrze na terenie miasta. Ostateczna decyzja zostanie ogłoszona i podjęta przez WIOŚ ze Szczecina. Podczas spotkania dyskutowano na temat alarmujących przekroczeń zanieczyszczeń powietrza oraz możliwości naprawy obecnej sytuacji. Przedstawiciele WIOŚ poinformowali nas o aktualnej kontroli w firmie Kronospan. My pokazaliśmy im kawałek „próbki” o dziwnej konsystencji , znalezionej podczas wizyty przedstawiciela TERRY na terenach zakładu Kronospan.

Udział w spotkaniu w UM w pracach komisji zadaniowej Dnia 01.10.2009

odbyło się drugie posiedzenie Komisji do spraw ochrony środowiska na terenie miasta Szczecinek. Wzięły w nim udział przedstawicielki „TERRY” . Tematem spotkania były:

  • Problemy z przekazywaniem informacji o sytuacjach kryzysowych w mieście ( projekt stworzenia jednego numeru tel. alarmowego)
  • Negatywna odpowiedź Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na pismo Burmistrza Miasta Szczecinek w sprawie kontroli ekologicznej na terenie zakładu Kronospan
  • Wniosek o niezależnego eksperta, który zbada składu hałdy znajdującej się na terenie firmy Kronospan

Stanowisko Terry dotyczące Programu Ochrony Powietrza

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Terra” wystąpiło z wnioskiem do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o uczestniczenie w charakterze strony w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony powietrza dla strefy Powiat Szczecinecki, w którym przekroczony został poziom docelowy benzo(a)piranu w powietrzu i pyłu zawieszonego PM 10.

Petycja do Marszałka

Apel mieszkańców Szczecinka

Mieszkańcy Szczecinka wystosowali Apel dotyczący  Programu Ochrony Powietrza do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego i zainteresowanych stron, w którym wyrazili swój sprzeciw przed obecną wersją programu. Pod apelem podpisało się 875 osób.

Apel mieszkańców

Spotkanie z mieszkańcami Szczecinka i okolic – 11 września 2009

11 września 2009 roku o godzinie 17.00 w Sali Szczecineckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy 28 Lutego odbyło się spotkanie Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych TERRA z mieszkańcami Szczecinka. Nieoczekiwanie na spotkanie przybyli również przedstawiciele Kronospanu. Pierwsza część przebiegła spokojnie, uczestnicy w skupieniu wysłuchali treści przekazywanych przez członków stowarzyszenia. Następnie przybyli mieszkańcy podczas dyskusji wyrazili swoje niezadowolenie z uciążliwości funkcjonowania firmy Kronospan. Dyskusja momentami była bardzo burzliwa podczas, której dyrektor firmy wyraził zgodę na przeprowadzenie badania powietrza i hałdy przez niezależnych ekspertów.

10 września 2009 Prezentacja Programu Ochrony Powietrza w UM

W dniu 10 września 2009 roku w UM odbyła się prezentacji projektu „Program Ochrony Powietrza dla powiatu szczecineckiego”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele WIOŚ, Urzędu Marszałkowskiego, firmy opracowującej program , burmistrz , dyrektor Krono, przedstawiciele Terry i mieszkańcy Szczecinka. W związku z przekroczeniem na terenie miasta emisji pyłu zawieszonego i benzoapirenu, zgodnie z obowiązującym prawem, marszałek województwa został zobowiązany do przedstawienia programu naprawczego. Taki właśnie projekt programu z dużym opóźnieniem i po interwencji mieszkańców został sporządzony przez gdańską firmę Ekometria. Jak wynika z POP za przekroczenia benzo(a)pirenu odpowiadają przede wszystkim mieszkańcy, spalając w swoich domowych paleniskach paliwo stałe tj. węgiel, drewno i różnego rodzaju odpady. Zdaniem autorów programu „produkcja” benzo(a)pirenu przez przemysł jest wręcz śladowa. Nieco inaczej przedstawia się jedynie zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym PM10. W tej sprawie zarówno mieszkańcy Szczecinka jak i członkowie Terry zajęli stanowisko , które diametralnie odbiegało od wyżej prezentowanego. Wywiązała się burzliwa dyskusja, która jednak nie zadowoliła żadnej z zainteresowanych stron.

Sesja Rady Miasta  w dniu 10 czerwca 2009 roku

Na ręce burmistrza przekazano petycję przeciwko budowie projektowanej spalarni biomasy. Pod petycją podpisało się około 6000 mieszkańców Szczecinka i okolic. Na sesji członkowie zawiązującego się stowarzyszenia podsumowali dyskusję na temat zanieczyszczenia powietrza w mieście oraz zobowiązali się do podjęcia konkretnych działań, które przyczynią się do poprawy czystości powietrza w Szczecinku i jego okolicy.

Akcja zbierania podpisów przeciw planowanej „spalarni”

Na wieść o planowanej „spalarni” mieszkańcy Szczecinka podejmują inicjatywę zbierania podpisów pod pismem do Burmistrza Szczecinka. W akcję zaangażowało się wiele osób, które podjęły się samodzielnie zbierać głosy mieszkańców. Na terenie miasta powstało około 14 punktów , gdzie można było pisemnie wyrazić swoje niezadowolenie przeciwko planowanej inwestycji. W ciągu kilku dni zebrano 6000 podpisów , a w ciągu następnych kilku tygodni pomimo zaprzestania akcji zbierania otrzymaliśmy kolejne co w efekcie dało prawie 10000 podpisów. Akcja spotkała się z dużą aprobatą społeczną i zyskała również przychylność mediów, które codziennie przekazywały informacje na ten temat.

List do Burmistrza