W 2014 roku mieszkańcy Szczecinka oddychali najgorszym powietrzem w województwie.

OCENA STANU ŚRODOWISKA W POWIECIE SZCZECINECKIM (źródło: Raport WIOŚ w Szczecinie za 2014 rok).

W 2014 r. na obszarze powiatu szczecineckiego WIOŚ w Szczecinie wykonywał następujące badania monitoringowe:

  • ciągłe pomiary automatyczne SO2, NO2, NO, NOx, pyłu PM10 oraz NH3 na stacji pomiarowej zlokalizowanej przy ul. Przemysłowej w Szczecinku;
  • pomiary manualne pyłu zawieszonego PM10 oraz zawartego w nim benzo(a)pirenu na stanowisku w Szczecinku przy ul. Artyleryjskiej;
  • pomiary manualne pyłu zawieszonego PM2,5, pyłu PM10 oraz zawartego w nim benzo(a)pirenu i metali ciężkich (arsen, kadm, nikiel i ołów) na stanowisku w Szczecinku przy ul. 1 Maja.

Ponadto, na stanowisku przy ul. Przemysłowej w Szczecinku prowadzone były metodą manualną pomiary stężeń formaldehydu w powietrzu.

W dzisiejszym zestawieniu omówimy dwie niebezpieczne substancje – pył zawieszony PM10 i rakotwórczy benzo(a)piren.  

Szczecineckie powietrze jest zdecydowanie najgorszej jakości w całym wojewodztwie zachodniopomorskim!!!

Pył zawieszony PM10

W 2014 r. ponadnormatywne stężenia 24-godzinne pyłu zawieszonego PM10 powyżej dozwolonej liczby 35 dni wystąpiły na dwóch stanowiskach pomiarowych w Szczecinku – przy ul. Przemysłowej i ul. Artyleryjskiej (Rysunek 1). Najwięcej dni z przekroczeniami poziomu dopuszczalnego (24-godzinne stężenia pyłu PM10) zarejestrowano na stanowisku pomiarowym przy ul. Artyleryjskiej (50 dni), a stanowisko przy ul. Przemysłowej wypadło niewiele lepiej (46 dni)! Jak widać ponad 10-krotnie większy Szczecin miał w 2014 roku maksymalnie 39 dni z przekroczeniem dopuszczalnego, dobowego poziomu PM10, a Koszalin wypadł na tym tle jak nadmorski kurort – odpowiednio 28 i 10 dni z przekroczeniem dobowym PM10.

PM10

W przypadku pyłu PM10, poza stężeniami dobowymi, obowiązuje jeszcze drugie kryterium, które stanowi stężenie średnioroczne. Dopuszczalna wartość tego stężenia wynosi 40 µg/m3. Pomiary wykonywane w 2014 roku nie wykazały przekroczenia tej wartości (Rysunek 3). Jednak w niektórych punktach województwa osiągają one ok. 78% wartości dopuszczalnej (na stanowisku w Szczecinku – ul. Artyleryjska). Nie zauważa się spadkowej tendencji stężeń pyłu PM10 w powietrzu, a ich wielkość ulega zmianom głównie w zależności od panujących warunków meteorologicznych.

pm10.2

 

Benzo(a)piren w pyle zawieszonym PM10

W 2014 r. WIOŚ w Szczecinie kontynuował pomiary stężeń benzo(a)pirenu w dwóch punktach w Szczecinku przy ul. Artyleryjskiej i ul. 1 Maja. Zmierzone w 2014 r. stężenia benzo(a)pirenu osiągnęły nieznacznie niższe wartości niż w latach ubiegłych (Rysunek 2). Jednak do normy wynoszącej 1 ng/m³ droga daleka. Nadal przekroczenia tego silnie toksycznego i kancerogennego (rakotwórczego) związku wynoszą 350% !!!

Są to najwyższe wskazania w całym województwie zachodniopomorskim. 

Oczywiście, można powtarzać za burmistrzem miasta, że w Szczecinku ten problem wynika głównie z „niskiej emisji” i opalania domów złej jakości paliwami stałymi. Idąc tym tokiem rozumowania, mieszkańcy Szczecina i Koszalina nie opalają swoich mieszkań w okresie jesienno-zimowym wcale 🙂 Życzym im, aby zima w tym roku nie była dla nich zbyt sroga i oby dotrwali do wiosny 🙂

BaP

 

W kolejnej części raportu przedstawimy inne niebezpieczne substancje, które zawiera szczecineckie powietrze – pył PM2,5, metale ciężkie, amoniak i formaldehyd.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.